50

ALGEMENE  VOORWAARDEN

Art. 1 : Algemeen 

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle prestaties van en overeenkomsten met Kathy De Coppel Fotografie (hierna genoemd “KDCF”). KDCF verbindt zich tot het maken van de opname’s naar best vermogen en kan niet aangesproken worden op stijl en smaak. 

Foto’s en video’s gemaakt door KDCF kunnen te allen tijde gepubliceerd worden op de website, blog en sociale media (Facebook, Instagram, e.a.) van KDCF. Daarnaast kan KDCF het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve mij binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie hiervan op de hoogte te brengen per email. 

 

Art. 2 : Boekingen/bestellingen 

Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. 

Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het onderwerp en na betaling van het volledige bedrag. 

De boeking van een fotoreportage is pas definitief na het betalen van het gevraagde voorschot. Dit voorschot dient eveneens als annuleringskost, het wordt niet terugbetaald als een shoot ten gevolge van een annulatie door de klant niet doorgaat. 

KDCF behoudt het recht de fotoreportage te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan. 

Bij belet of ziekte van KDCF op de afgesproken datum, wordt een andere datum voorgesteld om de fotoshoot te laten doorgaan. Voor een geboortereportage en een huwelijksreportage wordt een andere gelijkwaardige fotograaf gezocht (back-up fotograaf). Wanneer er geen vervanging wordt gevonden krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald. 

De opdrachtgever en KDCF nemen beiden de risico’s en gevaren op zich die verbonden zijn aan de reis van de fotograaf. In zeer onwaarschijnlijk geval van een last-minute natuurramp of ongeluk terwijl KDCF op weg is naar de opdracht, waardoor KDCF verhinderd is om de diensten van de overeenkomst te leveren, zal KDCF alle bedragen terugbetalen die in het kader van deze overeenkomst zijn betaald, met uitzondering van de helft van het voorschot. 

Fotoreportages kunnen niet worden ingekort, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. 

De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

Art. 3 : Bezit/eigendom foto’s 

Fotografisch werk van KDCF wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Bij volledige betaling van de fotoreportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen, te publiceren en extra kopieën te maken voor persoonlijke doeleinden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. KDCF raadt de klant steeds aan bij levering van de foto’s onmiddellijk een backup te maken van de bestanden.

Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan KDCF. Zonder gepaste vergoeding voor KDCF, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. 

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf zorgvuldig een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van KDCF. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. 

De foto’s worden geleverd in JPG formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Ze mogen ook niet bijgesneden worden. 

De foto’s worden digitaal ter beschikking gesteld in hoge en lage resolutie.

De foto’s worden pas ter beschikking gesteld van de klant nadat het volledige bedrag van de fotoreportage betaald is. Indien de fotoreportage niet volledig betaald is binnen 30 dagen na de factuurdatum, worden de foto’s gearchiveerd. 

Foto’s blijven in het archief van KDCF voor een termijn van 1 jaar en voor zolang er voldoende gegevenscapaciteit aanwezig is. Nadien kunnen ze verwijderd worden. Binnen deze termijn kunnen foto’s kosteloos opgevraagd worden om opnieuw aan de klant te bezorgen. 

 

Art. 4 : Factuur en betaling 

Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf. Bij niet of laattijdige betaling houdt KDCF zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. De betalingen gebeuren op het rekeningnummer ING BE59 3771 1721 3726, na toezending van de factuur en voor levering van de beelden. Na afloop van de betalingstermijn zijn van rechtswegen en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling: • een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand; • en schadebeding van 10% met een minimum van 25 Euro, ten titel van strafbeding. 

 

Art. 5 : Aansprakelijkheid 

Voor, tijdens of na de fotoreportage is KDCF niet aansprakelijk voor schade bij de klant. Dit geldt o.a. voor:

  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik van diensten; 
  • schade bij de opdrachtgever; 
  • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; 
  • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. 

KDCF is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. 

Bij situaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan KDCF op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 

Indien er na het afwerken van het foto-ontwerp een fout in de tekst is geslopen die tevens door u verkeerd was doorgegeven is KDCF niet verantwoordelijk. 

Bij verzending van bestellingen per post of pakketdienst is KDCF niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. Bovendien is de KDCF niet aansprakelijk voor vertragingen bij levering.

Wanneer er beroep wordt gedaan op een back-up fotograaf is deze laatste verantwoordlijk voor de BA. De back-up fotograaf moet een geldig bewijs van verzekering van Burgerlijke Aansprakelijkheid voorleggen telkens een samenwerkingsovereenkomst wordt opgemaakt.

De back-up fotograaf is een zelfstandig fotograaf met eigen ondernemingsnummer en geen werknemer van KDCF.

 

Art. 6 : Geboortefotografie

Iedere bevalling is anders en KDCF fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een badbevalling wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling). Wanneer door zorgverleners wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet langer is toegestaan, staakt KDCF haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan.

De opdrachtgever mag verwachten dat KDCF niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hier bij op te worden geteld.

KDCF fotografeert zonder flitslicht. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling plaats zal gaan vinden. 

Indien de opdrachtgever verzuimt KDCF/Kathy De Coppel in te lichten, wanneer de geboorte/bevalling plaats vindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan KDCF.

Foto’s zullen pas worden aangeleverd, nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwachts geheel de toegang weigert, waardoor KDCF de fotografie niet kan uitvoeren, zal er een vervangende reportage aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld een newborn, familie reportage,... De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Art. 7 : Cadeaubon of waardebon

Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig tenzij anders vermeld op de bon. Na de vervaldag kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden. Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld noch overdraagbaar aan andere personen.

 

Art. 8 : Uitvoering opdracht 

KDCF zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden; 

KDCF bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt; 

KDCF heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving, te laten verrichten door derden.

 

Art. 9 : Extra kosten

Inclusief in de prijs zit een verplaatsingskost tot 50km. Daarboven wordt de kilometervergoeding gerekend die elk jaar verschijnt en wijzigt in het Belgisch Staatsblad. Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor KDCF. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Kosten voor betaald parkeren zijn bij de prijs inbegrepen.

 

Art. 10 : Specifieke voorwaarden: Intellectueel eigendom

Fotografisch werk is bescherm door auteursrecht. 

KDCF kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht, een licentie verlenen aan de klant. De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren: 

  • Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen;
  • Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen; 
  • Zonder enige beperking van tijd.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren: 

  • Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen KDCF en de opdrachtgever.

KDCF behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

 

Art. 11 : Klachten en toepasselijk recht 

Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomsten. In geval van een geschil, zijn enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd, die voor de woonplaats van KDCF zijn bevoegd. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden. 

 

Art. 12 : Gegevens onderneming:

Kathy De Coppel Fotografie 

T: +32 477 67 32 76 – E: info@kathydecoppel.be – W: kathydecoppel.be

BTW: BE 0739.701.610 – IBAN: BE59 3771 1721 3726